Algemene Voorwaarden TasToo


Versie geldig vanaf 01-01-2010


Op deze pagina vindt u onze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze verkopen en transacties. Heeft u vragen over één van deze bepalingen, dan kunt u zich wenden tot info@tastoo.nl


Artikel 1 ALGEMEEN

1.1 Op alle handelingen die door Tastoo aan worden gegaan zoals aanbiedingen, bestellingen en koopovereenkomsten zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze algemene voorwaarden van kracht. De koper wordt op de hoogte gebracht van de geldende algemene voorwaarden van Tastoo.
1.2 De Algemene Voorwaarden zijn voor alle bezoekers van Tastoo zichtbaar en te lezen op ww.tastoo.nl.
1.3 De Algemene Voorwaarden dienen vooraf gelezen te zijn door de koper.
1.4 De verkoop van een artikel komt tot stand na aanvaarding van de bestelling en de bevestiging via email.
1.5 Op alle overeenkomsten en geschillen tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing.
1.6 Alle afbeeldingen: foto’s, tekeningen etc. afmetingen, kleuren etc. op de internetsite van Tastoo gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Kleurafwijkingen kunnen niet uitgesloten worden.
1.7 Tastoo is niet aansprakelijk voor beschadigingen, diefstal of verlies van ingebrachte artikelen.
1.8 Tastoo is een onderdeel van Outline Company en als zodanig ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 37107180.


Artikel 2 PRIJZEN

2.1 Alle prijzen staan vermeld in euro’s (€) en zijn inclusief 19% BTW en exclusief verzendkosten.
2.2 Tastoo is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet zal de prijs door Tastoo worden aangepast.
2.3 Vóór het sluiten van een koopovereenkomst wordt de totaalprijs incl. verzendkosten door Tastoo gecommuniceerd via de website. Daarna ontvangt de koper per email een orderbevestiging van Tastoo.


Artikel 3 BETALING

3.1 Na een bestelling ontvangt u een e-mail ter bevestiging. In deze e-mail staan de totale kosten vermeld. U dient de betaling te voldoen door vooruit te betalen via een overschrijving.  Wanneer uw betaling door ons ontvangen is, verzenden wij uw bestelling zo spoedig mogelijk. Wij streven ernaar om uw artikel(en) binnen 7 werkdagen ter bestelling aan te bieden aan TNT-Post (of gelijkwaardig).


Artikel 4 VERZENKOSTEN

4.1 Verzendkosten worden berekend aan de hand van het gewicht en de omvang van de gekozen producten. Hierbij hanteren wij de tarieven van TNT-Post en proberen de bestelling zo goedkoop mogelijk te versturen.


Artikel 5 BEËINDIGEN

5.1 Iedere bestelling kan binnen 7 dagen na orderdatum, uitsluitend via e-mail worden geannuleerd.
5.2 De verkoper kan zonder opgaaf van redenen een order beëindigen of een koper weigeren.
5.3 Indien een koper niet binnen 7 dagen de bestelling annuleert, is de overeenkomst geaccepteerd en is de koper verplicht tot betaling.


Artikel 6 LEVERING

6.1 Alle artikelen worden binnen 7 werkdagen na ontvangst van de betaling ter bestelling aangeboden aan TNT-post (of gelijkwaardig).
6.2 Als artikelen een langere levertijd dan 7 werkdagen hebben zal de koper via e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden. De maximale levertijd is 30 dagen na ontvangst van de betaling.
6.3 Indien artikelen, onverhoopt niet leverbaar zijn, zal dit per e-mail medegedeeld worden. De koper heeft de mogelijkheid om de order met in de e-mail aan gegeven levertijd te accepteren, of de order te annuleren, of vervangende artikelen te bestellen, voor het gelijke orderbedrag.
6.4 De verzending geschiedt volgens de AVG voorwaarden (Algemene voorwaarden voor Goederenvervoer van TNT-post, welke na te lezen zijn op TNT Post).
6.5 Alle vermelde aanbiedingen gelden tot aan de vermelde geldigheidsdatum, doch kunnen door de verkoper vroegtijdig beëindigd worden. De aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
6.6 Onder werkdagen wordt verstaan maandag tot met vrijdag en zon- en feestdagen zijn geen werkdagen.
6.7 Tastoo draagt het risico van de zaken af op het ogenblik waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
6.8 Tastoo is niet tot nalevering van eenmaal geleverde producten gehouden, indien deze producten door haar of haar leveranciers uit productie zijn genomen of om enige andere redenen uit het verkoopprogramma zijn vervallen.
6.9 De koper is gehouden bij levering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de koper opgeslagen.
6.10 Overschrijding van een leveringsdatum geeft de koper nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding Tastoo.


Artikel 7 ONTBINDING

7.1 Op basis van de wet is Tastoo gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de koper de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden. Dit gebeurt als de betaling niet binnen 7 werkdagen na plaatsing van de bestelling is voldaan of dat het opgegeven afleveradres niet klopt.
7.2 De koper heeft het recht om de geleverde producten van Tastoo, zonder opgave van reden terug te sturen binnen een termijn van 7 werkdagen, beginnend op de dag van aflevering, indien er niet binnen deze termijn de producten worden geretourneerd, dan is de koop een feit.
7.3 De koper is er toe verplicht, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering, melding hiervan te doen bij Tastoo via info@tastoo.nl met vermelding van het bestelnummer.


Artikel 8 ANNULERING VAN DE BESTELLING

8.1 Elke bestelling kan zonder opgave van reden, mits nog niet verzonden binnen 24 uur nadat de koper een bestelling heeft gedaan worden geannuleerd.
8.2 Echter dient de koper Tastoo op de hoogte te brengen van de annulering. Door een email te sturen naar info@tastoo.nl.
8.3 Nadat Tastoo een bevestiging heeft verstuurd naar de koper is de annulering overeengekomen.
8.4 Mocht de koper de betaling reeds hebben voldaan dan doet Tastoo binnen 15 werkdagen een terugstorting van het volledige bedrag.


Artikel 9 AFKOELINGSPERIODE

9.1 Na ontvangst van de door de koper bestelde artikelen, heeft koper het recht de artikelen binnen 7 werkdagen na de verzenddatum, retour te zenden. Dit is alleen mogelijk als koper hier voorafgaand via e-mail melding van gemaakt heeft aan Tastoo. Na ontvangst van de retourzending, zal het orderbedrag binnen 15 werkdagen teruggestort worden op de bank/girorekening van de klant. Dit recht is niet van toepassing indien:
* de koper zelf heeft getracht een gebrek te herstellen;
* er sprake is van vermissing van de originele verpakking/aanhechting van de labels.
De koper is zelf verantwoordelijk voor het retourneren en dient zelf de kosten van en het risico voor
het verzenden te dragen. Tastoo gaat er vanuit dat de koper de zending op dezelfde wijze retourneert, en waar nodig verzekert verstuurt. Franco en rembourszendingen worden door Tastoo nimmer geaccepteerd.
9.2 Tastoo behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een
gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het
product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Tastoo of de leverancier van het product) is beschadigd.
9.3 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Tastoo schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, of is gebruikt door de klant, zal Tastoo de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Tastoo heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.
9.4 Mocht er, ondanks de zorgvuldigheid van Tastoo, toch een verkeerd artikel geleverd zijn, anders dan via e-mail besteld, zal Tastoo de kosten aan de klant terug betalen (zie artikel 9.3) inclusief de gemaakte verzendkosten (volgens de tarieven van TNT-post).


Artikel 10 Garantie

10.1 Tastoo staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstaande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld. Op de geleverde zaken 1 maand garantie tenzij anders schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de koper aan Tastoo een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven goederen niet binnen 1 maand na de afgiftedatum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde goederen ten behoeve van Tastoo. De koper zal al dan Tastoo vrijwaren van alle aanspraken van derden met betrekking tot deze goederen. Door de koper binnen de garantietermijn aangetoonde en aan Tastoo verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden - voor zover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie - worden voor rekening van Tastoo zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering.
10.2 Op samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen geeft Tastoo garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd. De koper dient voor de vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken eerst Tastoo per e-mail in te lichten. Mocht Tastoo geen andere oplossing voor het probleem kunnen vinden, dienen de goederen voor eigen risico af te worden geleverd op het door Tastoo op te geven adres, op rekening van Tastoo, met vermelding van gedetailleerde klachtomschrijving. Voor zaken met een door andere dan Tastoo bijgevoegd garantiebewijs geldt, voor zover afwijkend van het in deze voorwaarden gestelde.
De koper kan geen beroep doen op de garantie bepalingen indien;
. de koper de zaken heeft verwaarloosd.
. de koper wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft aan laten brengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Tastoo zijn verricht.
. bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, blikseminslag, beschadigd door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen.
. het product niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
. het product wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires.
. indien de koper de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.
10.3 Indien koper niet, niet-behoorlijk, of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting voortvloeiend uit de met Tastoo gesloten overeenkomst(en), dan is koper niet tot garantie gehouden.


Artikel 11 AANSPRAKELIJKHEID
11.1 Tastoo is niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect, die na de levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan de koper, aan zaken van de koper, aan koper of zijn gezinsleden, aan derden of aan zaken van derden. In het bijzonder is de verkoper nooit aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigen van de verzonden artikelen. Indien vast komt te staan dat de verkoper toch aansprakelijk zou zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid gemaximeerd tot het orderbedrag van de bestelling en nooit meer dan € 1.000 in totaal.
11.2 Tastoo is niet aansprakelijk voor de niet-permanente beschikbaarheid van www.tastoo.nl en voor technische of elektronische fouten van de online aanbiedingen.


Artikel 12 NIET-TOEREKENBARE TEKORTKOMINGEN
12.1 Tastoo is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Tastoo alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
12.2 Tastoo heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten.
12.3 Tastoo is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Tastoo gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
12.4 Tastoo behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.
12.5 Tastoo heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de koper echter recht heeft op vergoeding van enige schade.


Artikel 13 GEDEELTELIJKE ONGELDIGHEID

13.1 Indien een of meerdere bepalingen uit een overeenkomst tussen Tastoo en koper onverbindend zou blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst tussen partijen van kracht.
13.2 Partijen verbinden zich om de niet-verbindende bepalingen te vervangen door zodanige bepalingen, die wel verbindend zijn en zo min mogelijk - gelet op het doel en de strekking van deze overeenkomst - afwijken van de niet-verbindende bepalingen


Artikel 14 KLACHTEN EN VRAGEN

14.1 De koper kan voor vragen en/of klachten contact opnemen met Tastoo, via e-mail: info@tastoo.nl.
14.2 E-mails met vragen worden doorgaans binnen 48 uur beantwoord.
14.3 Klachten worden doorgaans binnen 7 werkdagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de koper op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.


Artikel 15 PRIVACY

15.1 Tastoo respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite end draagt zorg voor  een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
15.1 Alle persoonsgegevens worden uitsluitend en alleen door Tastoo gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.